Wettelijke scholingsplicht per 1 juli 2015

Al eerder hebben wij u geïnformeerd over de gevolgen van de Wet werk en zekerheid. Zo komt er een nieuwe ketenregeling en een geheel nieuw ontslagrecht. Maar ook is in de nieuwe wet een scholingsplicht opgenomen, in aanvulling op het 'goed werkgeverschap'. De scholingsplicht is tot op heden nog een redelijk onderbelicht onderwerp. Wat houdt deze verplichting precies in?

Wettelijke scholingsplicht

De scholingsplicht is als volgt in de wet geformuleerd:
'De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.'
De scholingsplicht gaat in per 1 juli 2015. Vanaf die datum bent u als werkgever dus verplicht om zorg te dragen voor voldoende scholing voor uw werknemers.

Langdurige inzetbaarheid

De scholingsplicht wordt ingevoerd omdat mensen steeds langer doorwerken en arbeidsmobiliteit daardoor van toenemend belang zal worden. Mensen moeten breed en langdurig inzetbaar zijn. De overheid geeft aan dat dit alleen lukt bij een stevige inzet op het ontwikkelen van vaardigheden en het opdoen van nieuwe kennis. Met invoering van de scholingsplicht wil de overheid werkgevers stimuleren tot het bieden van scholing aan hun werknemers.

Gevolgen

Naast het vastleggen van de scholingsplicht in de wet zijn er ook gevolgen opgenomen indien men niet aan de scholingsplicht voldoet. Zo kan een werknemer niet meer worden ontslagen wegens disfunctioneren als blijkt dat de werkgever niet aan de scholingsplicht heeft voldaan, doordat hij onvoldoende heeft zorg gedragen voor scholing voor de betreffende werknemer.

Wel kunnen de scholingskosten wellicht worden afgetrokken van de transitievergoeding die werkgevers verschuldigd gaan zijn als zij het dienstverband van een werknemer na twee jaar of langer beëindigen, zonder instemming van die werknemer. De exacte regels daarvoor zijn echter nog niet bekend.

Als aangegeven gaat de scholingsplicht in per 1 juli 2015. Het is derhalve raadzaam de bewijzen van de scholing die u uw werknemers biedt, goed te bewaren.

De scholingsplicht is één van de onderdelen van de Wet werk en zekerheid en is besproken tijdens het webinar op 11 december. Heeft u vragen over de scholingsplicht en bent u lid van BW7? Neem dan contact op met onze helpdesk. 

Deel dit artikel

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Charlotte Soons

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl