1. Werkgevers, let op bij gebruikmaking van de proeftijd!

  Werkgevers kiezen er veelal voor om een proeftijd op te nemen in de arbeidsovereenkomst. De duur van de proeftijd is afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst. Indien een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor twee jaar of langer is overeengekomen, dan mag de proeftijd maximaal twee maanden bedragen.

  Lees meer...

 2. Opzegverbod bij ziekte

  Het is algemeen bekend dat de zieke werknemer in beginsel niet ontslagen mag worden. Ook is het wel bekend dat dit opzegverbod in principe niet geldt wanneer de ziekte ontstaat nadat er al een ontslagaanvraag is ingediend bij het UWV.

  Lees meer...

 3. Invoering nieuwe ontslaggrond, wordt ontslag makkelijker?

  De rechter kan op dit moment alleen tot ontslag overgaan, indien sprake is van een voldragen ontslaggrond. In de praktijk blijkt echter dat zich situaties voordoen waarin ontbinding van de arbeidsovereenkomst gerechtvaardigd wordt geacht, terwijl er niet aan één van de redelijke gronden voor ontslag is voldaan, maar er wel sprake is van meerdere onvoldragen gronden. Oorspronkelijk van: Ten Holten Noordam Advocaten

  Lees meer...

 4. Wat moet in een beëindigingsovereenkomst staan?

  De eenvoudigste manier om een arbeidsovereenkomst te beëindigen is met wederzijds goedvinden. De afspraken legt u vervolgens vast in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst. Waarop moet u bij zo’n overeenkomst letten? Oorspronkelijk van: Russell Advocaten

  Lees meer...

 5. Wetsvoorstel: de Wet arbeidsmarkt in balans

  Er ligt een nieuw wetsvoorstel dat bij moet dragen aan balans op de arbeidsmarkt: de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Het moet mogelijk worden arbeidsrelaties aan te gaan die aansluiten bij de praktijk. Werkgevers zijn nog steeds huiverig om werknemers in vaste dienst te nemen. Werkgevers die wel met vaste contracten werken hebben last van werkgevers die kosten drukken en risico’s afwentelen en op deze manier concurreren op arbeidsvoorwaarden.

  Lees meer...

 6. Mag een werkgever de te veel opgenomen vakantiedagen niet verrekenen?

  Een werknemer heeft te veel vakantiedagen opgenomen. Bij de rechter voert hij aan dat er geen wettelijke grond is voor het verrekenen van die verlofuren bij de eindafrekening. Wat oordeelt de rechter? Een cv monteur daagt zijn ex-werkgever voor de rechter. Na zijn ontslag is er geen eindafrekening geweest, en hij vordert nu bij de rechter alsnog die eindafrekening. Hij stelt daar bij dat hij recht heeft op uitbetaling van 976,98 euro aan vakantietoeslag.

  Lees meer...

 7. Hoogste billijke vergoeding tot nu toe wegens schenden herplaatsingsplicht

  Bij ernstig verwijtbaar handelen door een werkgever kan de kantonrechter in een ontbindingsprocedure een billijke vergoeding toekennen aan de werknemer. Bij ernstig verwijtbaar handelen kan worden gedacht aan het niet betalen van het loon van de werknemer of het aanvoeren van een valse ontslaggrond om een verstoorde arbeidsrelatie te creëren.

  Lees meer...

 8. Een disfunctionerende werknemer? Daar ga je zo (niet) mee om!

  Onder de huidige WWZ ligt de lat hoog voor een ontslag vanwege disfunctioneren. Als werkgever dien je bijvoorbeeld aan te tonen dat de werknemer tijdig van het disfunctioneren in kennis is gesteld. Daarnaast dien je de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid te stellen het functioneren te verbeteren. Dit laatste wordt in de praktijk vaak vormgegeven door middel van een verbeterplan. In onderhavige uitspraak draaide het om zo'n verbeterplan.

  Lees meer...

 9. Wie is er eigenlijk bevoegd om namens een werkgever een arbeidsovereenkomst aan te gaan?

  Het ging in deze zaak om een werknemer van een zorginstelling in Amsterdam. De werknemer in kwestie was werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verlengd was en in principe zou aflopen op 31 december 2015. In oktober 2015 werd de werknemer door zijn leidinggevende uitgenodigd voor: 'een voortgangsgesprek in het kader van verlenging contract'.

  Lees meer...

 10. Als een werknemer disfunctioneert, mag de werkgever dan de thuiswerkdag intrekken?

  Het Hof Amsterdam heeft recent geoordeeld over de vraag of een werkgever van een werknemer mag verlangen voorlopig op vrijdag op kantoor te werken - vrijdag is in principe de thuiswerkdag van de werknemer - in verband met kritiek op het functioneren van de werknemer. Het Hof heeft deze vraag positief beantwoord.

  Lees meer...

 11. 'Ontslagvergoeding Nederland niet meer hoogste'

  Na de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) in 2015 is Nederland een van de weinige landen waar de ontslagvergoeding is gemaximeerd. Verder is Nederland een van de weinige landen waar voorafgaande goedkeuring van het ontslag is vereist. De invoering van de WWZ heeft onder andere geleid tot een maximering van de ontslagvergoeding.

  Lees meer...

 12. Niet halen targets vaak geen reden voor ontslag

  'Ontslag op grond van het niet halen van targets gebeurt vaak op onvoldoende onderbouwde gronden'. Plausibele verklaring 'Je ziet vaak dat een geschil begint wanneer een werkgever de werknemer negatief beoordeeld, omdat een target niet is behaald.

  Lees meer...

 13. Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens door werkgever verstoorde arbeidsrelatie

  Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens door werkgever verstoorde arbeidsrelatie Voor een goede invulling van een arbeidsovereenkomst is vereist dat over en weer voldoende vertrouwen is tussen werkgever en werknemer.

  Lees meer...

 14. Ook ontslag voor zieke werknemers bij reorganisatie

  Zieke werknemers bij een reorganisatie. Je krijgt er als werkgever schele hoofdpijn van. Er geldt immers een opzegverbod bij ziekte. Toch wordt de soep niet altijd zo heet gegeten. Oorspronkelijk van: CroonDavidovich

  Lees meer...

 15. Werknemer neemt stiekem gesprekken met werkgever op

  Het opnemen van gesprekken door de werkgever of de werknemer komt steeds vaker voor. De geluidsopnames zijn doorgaans bedoeld om te zijner tijd als bewijs te dienen, maar wat zegt dat over de onderlinge verhouding tussen werkgever en werknemer? En is dat een reden om de arbeidsovereenkomst te ontbinden?Recent oordeelde een kantonrechter dat het gedurende 1,5 jaar stiekem opnemen van gesprekken door de werknemer een belangrijke reden is voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

  Lees meer...

Voor € 20,- per maand verzekerd zijn van arbeidsjuridisch advies?

Meer informatie

 

Onze adviseurs

Charlotte Soons

T: 0800-2974357
E: info@bw7.nl